zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Boog

‘Een school die je raakt!’

 

De school

De Boog biedt kinderen een warme en veilige leeromgeving.  Met deskundige, maar vooral ook enthousiaste en betrokken leerkrachten. Leerkrachten spreken kinderen aan op hun talenten, niet op hun falen. Om op deze manier eruit te halen wat erin zit.

We hechten veel waarde aan orde, discipline en wederzijds respect. Zo houden we de omgeving waarbinnen geleerd en opgevoed wordt op onze school veilig en prettig.

Iedereen is welkom! We zijn een openbare basisschool. Dat betekent dat de school open staat voor iedereen. De Boog wil een gastvrije basisschool zijn, veiligheid bieden en zorgen dat iedereen zich thuis voelt.

 

Het onderwijs

Op De Boog willen we graag dat kinderen met groot plezier naar school gaan. Daarom werken wij vanuit de principes van adaptief onderwijs: onderwijs dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau, de behoefte en mogelijkheden van ieder kind. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd.

De lessen zijn afwisselend en er is aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Binnen de school heerst een fijn en open klimaat waar ouders de belangrijkste partners zijn. Op diverse dagen worden er in de ouderkamer, onder begeleiding van de medewerker ouderbetrokkenheid, activiteiten georganiseerd voor en door ouders.

De Boog is bovendien een brede school. Dat betekent dat we nauw samenwerken met diverse partners zoals bijvoorbeeld De Rotterdamse Peuterschool en Kinderdam. Ook buiten de schooltijden om zetten wij ons in voor ontwikkelingskansen van onze leerlingen dat doen wij bijvoorbeeld middels onze schoolsportvereniging.


Waarden

Onze school staat midden in de samenleving waar wij, als burgers, deel van uit maken. Burgerschap is samenwerken, samen leren, samenleven en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De school werkt met ouders en wijkpartners om zich hierop te blijven ontwikkelen. We erkennen elkaars talent en benutten deze ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.

 

Doelstellingen

De Boog staat voor een school die als veilige haven de verbinding legt met de wereld. Wij willen kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij van nu en straks. Dit maakt dat De Boog een levendige spil in de wijk is.

Op De Boog werken we opbrengstgericht. Dit betekent dat ons onderwijs gericht is op het verhogen van de leerresultaten van onze leerlingen en dat we leerwinst bij elk kind willen bereiken. We geven gedifferentieerd onderwijs; onderwijs dat een kind uitdaagt zich te ontwikkelen en waarbij het welbevinden voorop staat. Dit doen we door structuur te bieden aan ons pedagogisch- en didactisch handelen, waarin wij een positieve benadering hanteren. Wij willen dat kinderen begrijpen dat je van fouten maken ook kunt leren. We hanteren het principe van het direct instructiemodel. Kinderen krijgen doelmatig les in een uitdagende leeromgeving. Wij leren hen een zelfstandige leerhouding aan en gebruiken daarbij coöperatieve- en interactieve werkvormen.

Om onze leerlingen te laten functioneren in een grote stad, besteden wij veel aandacht aan het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Door in te zetten op ontwikkeling op cognitief, sportief en creatief gebied wordt hun eigenheid en talent zichtbaar.

Op De Boog is er aandacht voor een gezonde leefstijl en veiligheid. Dit doen wij door concrete omgangs- en gedragsregels te hanteren en een veilig leerklimaat te creëren. Dit veilige leerklimaat ontwikkelen wij met het kind, de ouder en de wijk. Voorop staat dat een kind zichzelf mag zijn maar ook rekening leert te houden met de ander.

We willen dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen en verwachten een geïnteresseerde en betrokken houding van ouders bij dit proces. Belangrijke voorwaarde hierin is dat ouders zich op school welkom zijn en welkom voelen. Wij waarderen de inzet van ouders bij hun kind en de school. Ouders vinden bij ons op school een ontmoetingsplek om met en van elkaar te leren. Het team van De Boog Schiemond vindt het belangrijk dat ouders zich veilig, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen.


Algemene contactgegevens
12DY De Boog
https://www.obsdeboog.nl
info@obsdeboog.nl
Locatie
Kedoestraat 102
3029CK Rotterdam
Gebied Delfshaven
Tel: 010-4780808
Kenmerken
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool