zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Klimop

‘Ontdek jouw plek in de wereld!’
De school
De Klimop is een school in het prachtige oude Noorden van Rotterdam waar onze kinderen graag naartoe komen om onderwijs te krijgen van echte onderwijsprofessionals. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling van de directe omgeving. Wij beiden onze leerlingen een verbindende schoolcultuur en streven naar gezamenlijkheid.

Onderwijs
Kinderen hebben behoefte aan sturing en regelmaat om elementaire vaardigheden te leren. Elk kind is uniek, en dat wil niet zeggen dat alle kinderen op een andere manier leren. Iedereen kan haar of zijn talent ontwikkelen en dat vraagt om expliciete instructie en doelgerichte, veelvuldige oefening. Iedereen heeft begeleiding nodig en dat vraagt om een aanbod op maat waarbij we rekening houden met ieder kind en met alle kinderen in de groep.
Kinderen zijn gebaat bij expliciete instructie met veel concrete voorbeelden en begeleid oefenen. De leerkracht neemt bij voorkeur een sturende rol aan. Gaandeweg het leerproces bouwt de leerkracht de sturing natuurlijk af zodat leerlingen het uiteindelijk zelf leren doen.

Het primair onderwijs bereidt het kind niet voor op de arbeidsmarkt. Vanuit het doel kinderen in algemene zin te vormen worden basale kennis en vaardigheden aangeleerd om leerlingen in staat stellen deel te nemen aan vervolgonderwijs. Pas na afronding daarvan zijn zij toegerust voor deelname aan de maatschappij.
Het ontplooien van creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken, de zogenoemde ‘vaardigheden voor de 21ste eeuw’, is mogelijk als kinderen kennis en basisvaardigheden hebben opgedaan in het basis- en voortgezet onderwijs.
De school is er om de belevingswereld van kinderen open te breken. Van onze leerkrachten mag u verwachten dat zij de school tot een plek maken waar dingen over de wereld geleerd worden. 

Kinderen hebben een aandeel in dit proces via de kind gesprekken waar de ontwikkeling wordt besproken: wat gaat goed en wat is er nodig om nog beter te worden? Waar is nog ontwikkeling wenselijk en wat gaat de leerling daarin zelf doen en wat gaat de leerkracht daarin betekenen? 

Waarden
Ieder kind is uniek! Op De Klimop laten we kinderen met plezier ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. We geven kinderen wat ze nodig hebben en stemmen ons onderwijs hierop af. Dankzij ons leren kinderen te werken, kritisch en creatief te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Ze vormen een eigen mening en hebben een open, nieuwsgierige blik naar de wereld. Kinderen van De Klimop zijn klaar voor de toekomst. Zij zijn trots op wie ze zijn en zij doen wat bij ze past.

Doelstellingen
Onze missie is om kinderen met plezier en vanuit hun eigen motivatie te laten leren en tot ontwikkeling te laten komen. Wij hebben vertrouwen in de talenten van uw kinderen. Door ons onderwijs willen we de basis leggen waarmee de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot kritisch denkende en sociale mensen, die zin en richting aan hun leven kunnen geven en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun keuzes en gedrag.

Met plezier en vanuit eigen motivatie betekent dat kinderen eigen keuzes durven en kunnen maken vanuit eigenaarschap voor het eigen leerproces met de leerkracht als stevige begeleider en coach. Elk kind krijgt bij ons op school, samen met anderen, de kans zich breed te ontwikkelen en wij houden in dat onderwijsproces rekening met verschillen. Kinderen kunnen en willen leren als wij een vertrouwde en veilige leeromgeving bieden waarin zij ook nog eens worden uitgedaagd. Dat maakt dat ze zingend de school inkomen en fluitend weer naar huis gaan.
 


Algemene contactgegevens
16JC De Klimop
Rembrandtstraat 27
3035LL Rotterdam
Tel: 0104666895
http://www.basisschooldeklimop.nl
directie@basisschooldeklimop.nl
Locatie
Rembrandtstraat 27
3035LL Rotterdam
Gebied Noord
Tel: 010-4666895
www.basisschooldeklimop.nl
directie@basisschooldeklimop.nl
Kenmerken
Voorschool