zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

't Prisma

Op ’t Prisma kan iedere leerling zichzelf zijn!
De School
Obs 't Prisma heeft 3 vestigingen met in totaal ca. 680 leerlingen. De vestigingen bevinden zich in de wijken Digna Johannapolder en Tussenwater in Hoogvliet. 

In de wijk Tussenwater is de school verdeeld over 2 gebouwen. De groepen 1 t/m 4 zijn gehuisvest aan de Nieuwe Wetering en de groepen 5 t/m 8 aan de Heersdijk. Binnen de peuterspeelzaalgroepen Aja Kabaja (locatie: Sara Burgerhartweg) en Ukkepuk (locatie: Nieuwe Wetering) bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud.

Op onze school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culture of levensbeschouwelijke achtergrond. Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school leert kinderen vaardigheden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en brengt kinderen plezier in leren bij.

Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht!

Het onderwijs
Tijdens de lessen hanteren wij het doordacht passend lesmodel om kinderen een duidelijke structuur aan te bieden met de instructie die bij het kind past. De focus ligt bij de vakken taal, lezen en rekenen. Maar zeker ook bij burgerschapsonderwijs en digitale geletterdheid. Deze vakken zijn van cruciaal belang in de verdere ontwikkeling van kinderen.

Wij bieden eigentijds, uitdagend en toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van ieders talenten en identiteit.  Cultuur- & Burgerschapseducatie heeft een vaste plek gekregen binnen ons onderwijs. Hiermee bieden wij veel ruimte voor creativiteit en expressie (o.a. dans, drama, beeldende kunst) en stimuleren wij een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding (burgerschap). Duurzaam cultuur- en burgerschapsonderwijs is de basis voor de brede ontwikkeling van leerlingen. We vergroten hiermee kansen voor leerlingen.

Samen met elkaar (leerling, ouder en school) dragen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze kinderen en daarom hechten wij veel belang aan een goed contact met elkaar!

Waarden
Respect, geborgenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn kenmerkend voor ons onderwijs. Wij streven ernaar dat leerlingen, ouders en teamleden zich prettig en veilig voelen, plezier hebben in het leren, respectvol met elkaar omgaan, respect tonen en elkaar accepteren. We zetten ons in om, vanuit een positieve benadering en met vertrouwen in de ander, een prettige sfeer te creëren.

Doelstelling
De school is voor de leerling de meest directe vorm waarin de samenleving zich manifesteert (in de klas, op het schoolplein). De leerlingen worden geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Ze worden gestimuleerd om voor hun mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten, respect te hebben voor mensen die anders zijn of denken.

Ons streven is dat de leerlingen:
- opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen met een positieve kijk op het leven;
- ontdekken wie ze zijn en leren omgaan met hun sterke en zwakke kanten;
- zich optimaal ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden en talenten;
- zich prettig voelen en uitgroeien tot personen die respectvol omgaan met hun medemens en zorg hebben voor de wereld om hen heen;
-We streven naar een veilige school voor al onze leerlingen waarin iedereen gezien wordt en zijn plek vindt.
 
Onze leukste lessen
In de lessen cultuur- en burgerschap onderzoeken leerlingen hoe je op een positieve manier jouw mening kan geven en optimistisch kan bijdragen aan de democratische samenleving. Dit vanuit een positief zelfbeeld en met respect voor elkaar.


Onze burgerschapslessen gaan verder dan alléén verbeelden! Tijdens deze lessen bedenken, ontwerpen en voeren onze leerlingen wijkacties uit. Eén van die wijkacties is de Clean Up, welke jaarlijks terugkomt en uitgevoerd wordt in samenwerking met Stadsbeheer Rotterdam. Met de wijkacties leren onze leerlingen een positieve bijdrage te leveren aan hun omgeving, hun wijk.
 


Algemene contactgegevens
19DN 't Prisma
Postbus 564 
3190AM Hoogvliet Rotterdam
Tel: 010-4163058
https://www.obsprisma.nl
info@obsprisma.nl
Locaties
't Prisma
Nieuwe Wetering 251
3194TB Hoogvliet Rotterdam
Gebied Hoogvliet
Tel: 010-2957416
www.obsprisma.nl
info@obsprisma.nl
't Prisma, dislocatie
Sara Burgerhartweg 60
3193TB Hoogvliet Rotterdam
Gebied Hoogvliet
Tel: 010-461526
www.obsprisma.nl
info@obsprisma.nl
't Prisma, dislocatie
Heersdijk 15
3194KA Hoogvliet Rotterdam
Gebied Hoogvliet
Tel: 010-4163058
www.obsprisma.nl
info@obsprisma.nl
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool