zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Toermalijn

De school
Obs de Toermalijn staat in Rotterdam Zuidwijk aan het Hijkerveld 5. De school heeft homogene en heterogene groepen. Wij werken vanuit een professionele cultuur, waarbij de communicatie en de samenwerking voorwaardelijk is voor een goede ontwikkeling van alle betrokkenen: leerlingen, ouders en leerkrachten.
Obs de Toermalijn maakt de leerlingen bewust van hun vaardigheden en talenten en leidt hen op tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers. Daarvoor biedt Obs de Toermalijn een veilige en leerstofrijke omgeving.

Het onderwijs
Obs de Toermalijn is een openbare school met gedegen onderwijs, duidelijke regels en afspraken. Openbaar houdt in dat u, ongeacht uw godsdienst of levensbeschouwing, uw kind kunt inschrijven.  We gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan de schoolregels van Obs de Toermalijn die gebaseerd zijn op de waarden en normen die wij belangrijk vinden: respect, openheid, betrouwbaarheid, veiligheid, orde en regelmaat.

In de schoolpraktijk wordt aandacht besteed aan normen en waarden, het ontwikkelen van een positieve sociale houding tegenover elkaar en het leren van goede omgangsvormen. Elke dag wordt er gewerkt aan een goede sfeer binnen de school waarin de kinderen zich prettig en veilig kunnen ontwikkelen. Centraal in het onderwijs van Obs de Toermalijn staan de kernvakken taal en rekenen. De school streeft naar kwaliteit door opbrengstgericht en handelingsgericht te werken. Voorop staat de taalontwikkeling van het kind: spreken, luisteren, woordenschat, lezen, schrijven en spellen krijgen veel aandacht. De taal is uiteindelijk de basis van al het leren en alle communicatie die in een mensenleven van belang is.

Daarnaast  wordt veel aandacht besteed aan sport, spel en beweging. Hierdoor wordt de motoriek van onze  leerlingen op een juiste manier ontwikkeld. Ook levert het een goede bijdrage aan de sociaal emotionele vorming van de leerlingen en worden zij zich op een andere wijze bewust van hun eigen vaardigheden en die van anderen. Er wordt gewerkt met en volgens de afspraken van de Kanjertraining.
'Niet apart, maar samen' is een bewuste keuze binnen het openbaar onderwijs. Via een positieve omgang met leeftijdsgenootjes en gedegen onderwijs wordt uw kind geleerd later zelfstandig bewuste keuzes te maken met respect voor keuzes van de ander.

Waarden
Hand in hand werken aan ieder talent!

Doelenstellingen:
Obs de Toermalijn heeft als doel om bij alle leerlingen maximale resultaten te behalen. Dit bereikt de school door middel van opbrengstgericht te werken en zowel zelfstandig als samenwerkend te leren. De leerlingen leren gedurende hun schoolloopbaan meer en meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces. De leerkracht geeft het kind inzicht in het eigen denken en handelen door met de leerling in gesprek te gaan en zorgt voor verbinding en betrokkenheid van de leerlingen.


Algemene contactgegevens
18LX Toermalijn
https://www.obs-detoermalijn.nl
Locatie
Hijkerveld 5
3085PA Rotterdam
Gebied Charlois
Tel: 010-4803603
www.obs-detoermalijn.nl
info@obs-detoermalijn.nl
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool