zoeken
Speciaal basisonderwijs (SBO)

Cornelis Leeflang

Samen met anderen leren en leven
De Cornelis Leeflangschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij willen leerlingen de orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning bieden die zij nodig hebben, om hen de kans te geven uit te groeien tot volwaardige, betrokken en mondige mensen in onze samenleving. We helpen de leerlingen door aan de drie belangrijkste behoeften van kinderen te werken: ik kan het, ik kan het uiteindelijk zelf en ik kan samen met anderen leren en leven.

Veilig en leuk
Om het kind optimaal te begeleiden in zijn ontwikkeling, hebben wij veel zorg voor het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken er hard aan om onze leerlingen, die op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden om zo hun gevoel van eigenwaarde te herstellen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is het van belang dat de leerling zich veilig voelt op school en weer de ervaring opdoet dat school en leren ook leuk kunnen zijn. Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen, waardoor het zelfvertrouwen weer gaat groeien. Hierdoor kan het kind een positief zelfbeeld opbouwen.

Bij ons op school krijgt het gedrag van leerlingen en het omgaan met emoties veel aandacht. Zo werken wij met de methode PAD voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, zijn er heldere schoolregels en een duidelijke structuur.

Ook op leergebied proberen wij de kinderen zich zo ver mogelijk te laten ontwikkelen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke uitstroom voor het voortgezet onderwijs. Per leerling worden hiervoor ontwikkelingsdoelen gesteld. Om ons onderwijs steeds weer te verbeteren, hebben we de laatste jaren geïnvesteerd in een aantal nieuwe methoden en andere vormen van lesgeven.

Passend onderwijs
Wij proberen ons onderwijs passend te maken voor elke leerling. We gaan uit van de talenten, mogelijkheden en belangstelling van leerlingen, zodat onze leerkrachten die kunnen gebruiken bij het onderwijs. In een veilige omgeving krijgen de leerlingen zorg op maat. Dit houdt in dat we planmatig en doelgericht te werk gaan en van alle hulpvragen serieus werk maken.

Relatie ouders
Wij hechten grote waarde aan een veilig, transparant en betrokken schoolklimaat met duidelijke regels en structuur. Dit kunnen wij alleen realiseren door u goed te informeren over de ontwikkelingen bij uw kind en de ontwikkelingen op onze school. Ook staan wij met respect open voor al uw vragen en opmerkingen. Wij gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders of verzorgers en leerlingen.

De relatie met u als ouders vinden we erg belangrijk: we luisteren goed en werken nauw met u samen. Zo willen we tot een optimale verlening van zorg aan uw kind komen. Regelmatig zijn er contacten gepland tussen ouders en school. Als dit in het belang van de leerling is en daadwerkelijk mogelijk blijkt, streeft de school ernaar dat hij teruggaat naar het reguliere onderwijs.

Wilt u meer weten over onze school? Dan bent u van harte welkom. U kunt een afspraak maken met de directie van de school.


Algemene contactgegevens
20RE Cornelis Leeflang
Postbus 10111
3004 AC Rotterdam
https://www.sbocornelisleeflang.nl
contact@leeflangschool.nl
Kenmerken
Bredeschool
Download