zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Dr A. van Voorthuysenschool

‘Ik kan het echt!’

 

De school

De school is opgedeeld in een basisafdeling (SO 4 - 12 j) en een afdeling voor voortgezet onderwijs (VSO), de Herenwaard. Onze leerlingen hebben door hun beperking moeite met het leren zoals dat in het reguliere onderwijs gebeurt. Wij creëren met het hele team de juiste leer- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Wij bieden onderwijs, opvoeding, plezier en ontspanning, kortom: - een aangepaste en op de behoeften van de leerlingen toegesneden leeromgeving. 

 

De school is voor de leerlingen een gezellige en veilige plek om naartoe te komen. We stellen duidelijke eisen aan onze leerlingen en werken volgens een duidelijke structuur. Veel nadruk ligt op het leren van sociale redzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan schoolse vaardigheden zoals lezen en rekenen. Voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben wij een aangepast aanbod. Datzelfde geldt voor leerlingen waarbij het leren vanuit het doen en beleven het beste werkt. De school wordt bezocht door leerlingen met een grote verscheidenheid in culturele achtergrond. Dit beschouwen we als een verrijking voor het leer- en leefklimaat op onze school. 

 

Het onderwijs

 • Wij bieden veiligheid aan de leerlingen door:
  - Onze verwachtingen duidelijk aan te geven.
  - Een duidelijke dagplanning in elke klas te gebruiken.
  - Omgangsregels in elke klas af te spreken en toe te zien op de uitvoering ervan.
  - Voorspelbaar te zijn in ons gedrag naar de leerlingen toe.
  - Leerlingen positief te bevestigen bij gewenst gedrag.
  - Afspraken te maken over gedrag van onderwijsgevenden in de klas (kerngedragingen).
 • Wij brengen leerlingen zelfredzaamheid bij door:
  - De leerlingen leren omgaan met anderen. 
  - De leerlingen zelf te leren opruimen.
  - De leerlingen zelf te laten zorgen voor hun kleding en zichzelf te leren aankleden.
  - De leerlingen zelf de tafel laten dekken en afruimen en hen zelfstandig laten eten.
  - De leerlingen zorg te laten dragen voor de omgeving in en buiten de klas.
 • Elk kind een plan:
  - Er wordt gewerkt met de zml-leerlijnen.
  - Voor elke leerling hebben we een ontwikkelingsplan.

In dit plan staat het perspectief, het uitstroomniveau en het niveau dat het kind op dat moment bereikt heeft. Daarnaast wordt aangegeven waar we aan gaan werken. Dit plan wordt met ouders doorgesproken. Ouders krijgen een kopie van dit plan met het pakket doelen waar in dat schooljaar aan gewerkt gaat worden.

 • Leren van cognitieve vaardigheden:
  - We zorgen voor een rijke taalomgeving om de mondelinge communicatie te bevorderen. 
  - Leerlingen leren lezen wanneer dit tot hun mogelijkheden behoort.
  - Rekenvaardigheden leren de leerlingen door praktisch en methodisch te werken. 

Waarden

Het motto van onze school is ' Ik kan het echt!' Met dit motto willen we aangeven dat onze leerlingen (en wij!) trots zijn op wat ze geleerd hebben en nu ook echt kunnen. 


Algemene contactgegevens
20RI Dr A. van Voorthuysenschool
https://www.zmlkvoorthuysen.nl
admin@zmlkvoorthuysen.nl
Locatie
Rollostraat 85 B
3084PM Rotterdam
Gebied Charlois
Tel: 010-4291587
Kenmerken
Cluster 3