zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Bergse Zonnebloem

‘Betrokken, kleurrijk en verrijkend!’

 

De school

Openbare Daltonschool De Bergse Zonnebloem is een openbare school in de wijk Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam.

 

Het onderwijs

Op onze school, waar ver­ant­woor­delijkheid, zelfstandigheid en samenwer­king de uit­gangs­punten zijn, is een vriendelijk en veilig klimaat met een bepaalde orde en regel­maat van groot belang. Uitgangspunt hierbij is respect. Respect voor de kinderen onderling, voor de leerkracht en omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat dit het klimaat is waarin een kind zich tot een volwaardig mens kan ontplooien.
Wij zijn van mening dat opvoeding zowel thuis als op school wordt gegeven. Vandaar dat wij er veel belang aan hechten om een goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen te hebben. Wij proberen dit te bewerkstelligen door laagdrempelig te zijn naar ouders toe. Wij hopen dat ouders op die manier betrokken raken bij de school en dat daardoor de ouders ook gemakkelijker met vragen of opmerkingen bij de leerkrachten komen.

 

De Bergse Zonnebloem is een daltonschool en daarom werken wij in ons onderwijs volgens de vijf Dalton-kenwaarden:

  • - Vrijheid en gebondenheid
  • - Zelfstandigheid
  • - Samenwerken
  • - Effectiviteit en doelmatigheid
  • - Reflectie

Aan de hand van de vijf dalton-kernwaarden hebben wij een methode ontwikkeld waarin de sociale competenties van leerlingen een belangrijke rol spelen.

 

Waarden

Missie: ‘Ieder kind is anders. Daarom houden wij in ons onderwijs rekening met alle aspecten van de ontwikkeling van een kind.’

 

De aanpak van de Bergse Zonnebloem is gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen en op het stimuleren van hun leergierigheid. Wij vinden het belagnrijk dat tijdens het onderwijsproces alle capaciteiten van het kind aan bod komen. De Bergse Zonnebloem is daarom een brede school met een verlengde leertijd.

 

‘Wij dragen respect, enthousiasme en plezier uit naar leerlingen en ouders.’

 

Doelstellingen

Kwalitatief hoog onderwijs kan niet zonder organisatie en beleid. Die kwaliteit moet worden bewaakt. Om het onderwijsconcept, zoals dat in het schoolplan staat beschreven, op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren, wordt daarom een kwaliteitsbeleid gevoerd.
Voor kwaliteitszorg is het schooljaarplan een belangrijk document. Daarin wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en staan doelstellingen en prioriteiten van de school. Het is dus een document bedoeld voor de school zelf, maar het wordt ook gebruikt als verantwoording naar de overheid. Het wordt besproken in het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en het bestuur.


Algemene contactgegevens
17LO De Bergse Zonnebloem
Elektroweg 18-20
3051 NC Rotterdam
Tel: 010-4181977
https://www.bergsezonnebloem.nl
info@bergsezonnebloem.nl
Kenmerken
Dalton
Earlybird
Bredeschool